Disclaimers, AVG, privacy & copyright

Leestijd circa 15 minuten

Inhoud van dit scherm:

Slapende wachter bij het graf van Christus (nieuwe Bavo, 1898)
Volg vooral niet het voorbeeld van deze de wachter bij het graf van Christus: neem de disclaimers – en trouwens óók de Algemene voorwaarden – serieus en ga er niet slapend aan voorbij.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de disclaimers die van toepassing zijn op deze website, de berichten op de sociale media onze e-mails, brieven en rapporten. Daaronder is het copyright vastgelegd. Omdat het gaat om bindende afspraken, maken de bepalingen hieronder integraal deel uit van de Algemene voorwaarden (surf daarvoor naar deze pagina).

Disclaimers

Een disclaimer is een (contractueel) beding, waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen. Het valt te vergelijken met een bordje waarop staat dat de eigenaar van een uitspanning niet verantwoordelijk is voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het betreden van het pand. Dus het verhoogde opstapje of de onbewaakte garderobe neemt u voor eigen risico voor lief.

Waarom zou je dan een disclaimer op een site moeten opnemen? In onze procedurewillige maatschappij doen we er goed aan eventuele verantwoordelijkheden voor het gebruik van de inhoud van de site af te wijzen. VanHellenbergHubar.Org VOF produceert immers onder meer rapporten en andere bestanden en publicaties die ingezet kunnen worden in besluitvormingsprocedures die per definitie rechtsgevolgen hebben. Bovendien zijn in het verleden producten ontwikkeld op het grensvlak van cultuurhistorie en recht, zoals het PER© of Fiscaal verhaal©. Wanneer derden zich op basis van de informatie op deze site hieraan willen wagen – hetgeen formeel al niet mag – wil VanHellenbergHubar.Org VOF niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

En dan zijn vanaf 25 mei 2018 ook nog de privacyregels van de Europese Gemeenschap van toepassing, gereglementeerd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Dit heeft ook geleid tot aanpassing van onze Algemene voorwaarden (zoekterm AVG).

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de disclaimers op deze site, die we als volgt hebben onderverdeeld:

Disclaimer site

 1. Van VanHellenbergHubar.Org VOF neemt geen verantwoordelijkheid voor nadelige gevolgen die mogelijk zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site.
 2. Daar waar wettelijke regelingen en/of het beleid van de overheid wordt besproken, kan VanHellenbergHubar.Org VOF niet instaan voor een volledige weergave daarvan, aangezien het steeds om samenvattingen, compilaties en parafrases gaat. De gebruiker van de betreffende informatie dient zich er zelf steeds van te vergewissen wat de overheid feitelijk bedoelt met de besproken regeling of het beleid.
 3. VanHellenbergHubar.Org VOF spant zich optimaal in om de gebruiker door middel van hyperlinks naar overheidssites bij deze verificatie te helpen.
 4. Het downloaden en gebruik van bestanden vanaf en van – de pagina’s en posts van – deze site is voor eigen rekening en risico. De (auteurs)rechten daarvan zijn geregeld in de paragraaf ‘Copyright/auteursrecht’ en  art. 10 van de paragraaf ‘Disclaimer rapporten, artikelen, blogs et cetera en gebruik beeldmateriaal’.

Disclaimer producten

 1. Het is te allen tijden verboden zonder toestemming van VanHellenbergHubar.Org VOF gebruik te maken van de benaming en de inhoud van de met een © gemerkte producten: deze zijn beschermd onder het auteursrecht en geregistreerd, zodat VanHellenbergHubar.Org VOF haar intellectuele eigendom kan bewijzen. Overige rechten zijn geregeld via de Creative Commons licentie.
 2. Indien derden onbevoegd gebruik maken van de producten als hiervoor vermeld wijst VanHellenbergHubar.Org VOF iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan af.
 3. Indien derden met toestemming van VanHellenbergHubar.Org VOF hiervan gebruik maken, geschiedt dat op eigen risico.
 4. Voor producten met een experimenteel karakter draagt VanHellenbergHubar.Org VOF geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

Disclaimer werkwijze

 1. Op alle opdrachten van VanHellenbergHubar.Org VOF zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De Algemene voorwaarden behelzen onder meer de clausules:
  1. VanHellenbergHubar.Org VOF is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mocht ontstaan indien de verrichte werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat leiden.
  2. Indien een opdrachtgever zelf Algemene voorwaarden hanteert, hebben de Algemene voorwaarden van VanHellenbergHubar.Org VOF voorrang, tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen.
  3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn geldig, indien ze door opdrachtgever én VanHellenbergHubar.Org VOF gezamenlijk zijn overeengekomen.
 3. Voor het werken met onderaannemers gelden de inkoopvoorwaarden die u binnenkort eveneens vanaf deze site kunt downloaden. Hierin zijn soortgelijke bepalingen opgenomen als hiervoor vermeld.

Disclaimer AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)

Bij een bezoek aan deze website wordt men, conform de AVG, voor de keuze geplaatst om de hieraan inherente cookies al dan niet te accepteren. Deze zijn uitsluitend bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. VanHellenbergHubar.Org VOF heeft geen enkele bedoeling de bezoeker aan de hand van cookies te analyseren, de conclusies daarvan door te geven aan andere partijen of wat dan ook.

Aangezien deze website in principe alleen een functie heeft voor de broadcasting van onze verhalen en gedichten over kunst, cultuur en erfgoed – en een enkele keer over de vennoten persoonlijk – is het niet duidelijk wat we nog toe te voegen hebben aan de bestaande disclaimers en algemene voorwaarden. Al jaren heeft VanHellenbergHubar.Org VOF ‘culturele kennisbemiddeling’ hoog in het vaandel staan. Door de broadcasting vallen we dan ook onder de journalistieke uitzonderingen van de AVG. Europese jurisprudentie geeft aan dat iedereen als journalist kan worden aangemerkt die zich bezighoudt met:

de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben

Dat correspondeert een-op-een met wat deze website beoogt. Indien iemand op basis van een bezoek aan deze site een van de hierop geëtaleerde publicaties aanschaft, worden zijn gegevens alleen gebruikt om een factuur te verzenden en de wettelijke verplichtingen ten opzichte van de belastingdienst na te komen. Mocht er niettemin mensen zijn die vinden dat we hun privacy hebben geschonden, laat het ons per omgaande weten via Vanhellenberghubar@gmail.com of 06 513 87 805.

Wat betreft foto’s van kunstwerken, gebouwen, cultuurhistorisch belangwekkende evenementen, excursies et cetera, waarop onvermijdelijk, per ongeluk dan wel als onderdeel van het fenomeen mensen op staan (denk aan een processie of aan Carnaval), deze vallen binnen de termen van de AVG, zoals goed uitgelegd wordt op deze blog.

Overigens verdient het vermelding dat de manier waarop VanHellenbergHubar.Org VOF omgaat met foto’s et cetera van derden geregeld zijn in de auteurswet (zie hieronder bij de disclaimer rapporten).

Wat betreft de overige aspecten van de AVG, deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Disclaimer e-mails

 1. Alleen e-mails van de adressen van de vennoten van VanHellenbergHubar.Org VOF op deze site gelden formeel als e-mailberichten van VanHellenbergHubar.Org VOF, tenzij anders wordt vermeld.
 2. De inhoud van de e-mails van VanHellenbergHubar.Org VOF is uitsluitend bestemd voor degene(n) aan wie ze zijn geadresseerd, tenzij verzocht wordt om doorsturing naar al dan niet met name genoemde overige partijen. In dat geval zijn ze eveneens bestemd voor deze partijen.
 3. Aan de inhoud van de e-mails van VanHellenbergHubar.Org VOF kan de lezer geen rechten ontlenen, tenzij vermeld staat dat de inhoud een bevestiging vormt van de Algemene voorwaarden of van gemaakte afspraken, er op verzoek van de afzender een offerte wordt gedaan dan wel een prijsafspraak wordt gemaakt, een reactie wordt gegeven in het kader van een opdracht, een verslag wordt gegeven – van een bijeenkomst – in het kader van een opdracht en/of indien Vanhellenberghubar.Org VOF de inhoud anderszins schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Een ontvangstbevestiging als reactie op een e-mail aan VanHellenbergHubar.Org VOF geeft geen garantie dat de inhoud er van gelezen is. De zender dient zich daarvan te vergewissen, alvorens hij rechten aan de betreffende e-mail meent te kunnen ontlenen.

Disclaimer rapporten, artikelen, blogs et cetera en gebruik beeldmateriaal

 1. Het onderzoek van VanHellenbergHubar.Org VOF heeft een onafhankelijk en pragmatisch karakter en is (tenzij anders vermeld) niet in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden, maar voor besluitvormingsprocessen in het kader van beheer, behoud en ontwikkeling, behalve wanneer om een wetenschappelijke of educatieve schrijfopdracht gaat, of in de opdracht anders wordt vermeld. Ieder onderzoek steunt wel op wetenschappelijke analyse en synthese en leidt vaak tot verrassende vondsten.
 2. De conclusies en aanbevelingen dragen het karakter van een advies, voor de opvolging waarvan VanHellenbergHubar.Org VOF geen verantwoordelijkheid draagt.
 3. Voor rapporten, artikelen, blogs et cetera inzake beleid en regelingen die niet zijn ontwikkeld en geformuleerd door VanHellenbergHubar.Org VOF, zijn de bepalingen onder de Disclaimer site van overeenkomstige toepassing.
 4. Voor rapporten, artikelen, blogs et cetera inzake producten die een experimenteel karakter dragen, zijn de bepalingen onder de Disclaimer producten van overeenkomstige toepassing.
 5. Op de rapporten, artikelen, blogs et cetera berust auteursrecht.
 6. De rapporten, artikelen, blogs et cetera van VanHellenbergHubar.Org VOF dienen een publiek doel, aangezien het steeds om overheidsopdrachten gaat of om opdrachten en initiatieven die ten doel hebben het directe of indirecte voortbestaan van cultuurgoed te waarborgen, door het te (doen) beheren, te sensibiliseren, te versterken en/of te ontwikkelen, waarmee in maatschappelijke en/of juridische termen een algemeen belang is gemoeid. Ook educatie, kennisvermeerdering en -bemiddeling maakt daar deel van uit. Uit dien hoofde draagt het gebruik dat Vanhellenberghubar.Org VOF maakt van beeldmateriaal ten behoeve van de rapporten, artikelen, blogs et cetera géén commercieel karakter en houdt zij zich op dat punt alle rechten en weren voor. Volledigheidshalve beroept zij zich voor het gebruik op de clausule van de Fair Use: http://bit.ly/Copyright-FairUse
 7. Onder verwijzing naar het voorgaande, behoudt VanHellenbergHubar.Org VOF zich het recht voor eenmaal gepubliceerd beeldmateriaal – al dan niet in de vorm van per definitie reprovrije screenshots of foto’s van beeldmateriaal uit boeken – te gebruiken, indien en voor zover dit van belang is voor het overbrengen van de inhoud van haar rapporten, artikelen, blogs et cetera.
 8. VanHellenbergHubar.Org VOF spant zich optimaal in de auteurs van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen en te vermelden.
 9. Het openbaar maken van de rapporten via Google boeken en de eigen server van VanHellenbergHubar.Org VOF vindt plaats tegen een low budget-tarief (ter dekking van de kosten van administratie, onderhoud en server) dat ten doel heeft educatieve kennisverspreiding te bevorderen. De auteurs van het gebruikte beeldmateriaal profiteren daarvan om niet.
 10. Voor het gebruik en de verspreiding van het beeld- en tekstmateriaal gemaakt door Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen op deze site gelden de voorwaarden van de Creative Commons licentie, gespecificeerd onder deze link: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0. Dat geldt ook voor onze pagina’s op Facebook en Blogger et cetera en andere nieuwsuitingen. Uitzondering vormen de producten die met © zijn gemerkt.

Copyright | Auteursrecht

 1. Het copyright/auteursrecht van deze website berust bij Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen van VanHellenbergHubar.Org VOF.
 2. Zoals in art. 10 in de paragraaf hiervoor is aangegeven, vallen alle teksten en het beeldmateriaal van Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen onder de Creative Commons licentie CC BY-NC-SA: dus overnemen, aanpassen en delen mag, maar geen commercieel gebruik (NC) en met een harde verplichting tot naamsvermelding (BY). 
 3. Op de commerciële restrictie wordt een uitzondering gemaakt voor alles wat bijdraagt tot vermeerdering en verspreiding van kennis inzake kunst, cultuur en erfgoed (ook natuurhistorisch erfgoed).
 4. Producten gemerkt met © vallen niet onder de hier gespecificeerde Creative Commons licentie. Voorts worden op de beperking daarvan géén uitzonderingen gemaakt, tenzij als resultaat van een akkoord op basis overleg.

De totstandkoming van deze site vormt het resultaat van een coproductie van Vanhellenberghubar.Org VOF, Lost again en Wolthera.

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


Verwijzingen

 1. Dit glas bevindt zich in de apsisramen van de nieuwe Bavo te Haarlem: de figuratie is ontworpen door Pierre J.H. Cuypers en de ornamenten door zijn zoon, tevens architect van deze kathedraal, Joseph Th.J. Cuypers (1898). Zie verder onder deze link.
 2. Engelfriet, Arnaud. “Kan je als fotojournalist nog wel fotograferen als de AVG is ingevoerd? – Blog – De Nieuwe Reporter – Journalistiek & Nieuwe Media”. De Nieuwe Reporter, 22 mei 2018. bit.ly/2ILReRj-AVG | http://bit.ly/2s74auV-Evernote.
 3. Wilde, Daan de. “AVG en foto’s op je website. Wat mag wel?” Internetbureau Max, 4 september 2018. http://bit.ly/2C5zxuN (ook in Evernote).

Versiebeheer

Laatst bijgewerkt 3 maart 2019

 • Laatste wettelijke gegevens met betrekking tot de AVG toegevoegd (foto’s waarop mensen staan).
 • VanHellenbergHubar.Org vervangen door VanHellenbergHubar.Org VOF.

Laatst bijgewerkt 13 juni 2018

 • De problemen met de ‘cookie bar’ zijn opgelost.

Laatst bijgewerkt 25 mei 2018

 • De paragraaf over de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) is toegevoegd.

Laatst bijgewerkt 4 februari 2018

 • De laatste bullet point van de disclaimer rapporten et cetera uitgebreid met de teksten van Bernadette van Hellenberg Hubar en Marij Coenen. Voorts de laatste versie van de Creative Commons licentie opgenomen.
 • De disclaimer rapporten is op verschillende punten op grond van recente informatie aangescherpt, onder meer wat betreft de per definitie reprovrije screenshots of foto’s van beeldmateriaal uit boeken.
 • Onder Copyright | Auteursrecht daarnaar verwezen.

Laatst bijgewerkt 2 januari 2017

 • Algemeen: verduidelijkt dat de bepalingen op deze pagina integraal deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden: http://bit.ly/VHH2AV
 • Disclaimer rapporten (2 jan 17):
  • eerste bullet point aangepast
  • uitgebreid tot rapporten, artikelen, blogs et cetera

Wat dies meer zij …

De verkorte link van dit item is: http://bit.ly/VHH-Disclaimers. Die met betrekking tot alleen het auteursrecht: http://bit.ly/Auteursrecht-VanHH2org.

← Terug naar de hoofdpagina!